Privacyverklaring

HV, gevestigd aan Dorpsstraat 22 6562 AB Groesbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hv.nl / Dorpsstraat 22, 6562 AB Groesbeek / 024-397 5755 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

HV verwerkt uw persoonsgegevens nadat u gebruik heeft gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Google Analytics gebruik

– Wij maken gebruikt Google Analytics-cookies;
– Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
– Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
– ‘Gegevens delen’ hebben wij uitgezet;

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

HV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– strafrechtelijk verleden
– kredietwaardigheidscheck
  
Bij HV is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– burgerservicenummer (BSN)
– genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

HV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– HV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– HV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

HV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HV) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

HV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ten behoeve van de makelaardij gelden de volgende voorwaarden:
NVM Privacyverklaring HV Makelaardij – november 2019

Wwft > Bewaartermijn > 5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Klanten > Bewaartermijn > 5 Jaar
Dit in verband met de bewaarplicht met betrekking tot de belastingaangifte.

Leads > Bewaartermijn > 3 Jaar
Dit in verband met dienst-gerelateerde activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

HV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt HV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 Categorie Doel Soort gegevens
 AssurantiënToestemming nieuwsbrief
Uitvoering verzekeringsovereenkomst Wettelijke verplichting verzekering
Gerechtvaardigde belangen behartigen 
PersoonsgegevensBijzondere- en/of gevoelige persoonsgegevens
 
Hypotheken
Toestemming adviesgesprek
Overeenkomst afgeven hypotheek
Wettelijke verplichting hypotheken
Gerechtvaardigde belangen behartigen 

Persoonsgegevens
Gevoelige persoonsgegevens
 MakelaardijToestemming nieuwsbrief
Toestemming bezichtiging
Uitvoering overeenkomsten
Uitvoering taxaties (Nwwi)
Wettelijke verplichting makelaardij (NVM)
Gerechtvaardigde belangen behartigen 
Persoonsgegevens
Bijzondere- en/of gevoelige persoonsgegevens 
 
Regiobank

Toestemming nieuwsbrief
Uitvoeren overeenkomst
Wettelijke verplichting Regiobank
Gerechtvaardigde belangen behartigen

Persoonsgegevens
Gevoelige persoonsgegevens 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij onze persoonsgegevens?

HV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hv.nl.