Default Image

Per 1 februari EU-verplichting duurzaam verbouwen

Huiseigenaren die hun woning ingrijpend verbouwen, zijn vanaf 1 februari verplicht ook verduurzamingsmaatregelen te nemen, zoals warmtepompen of zonnepanelen. VEH vraagt opnieuw aandacht voor deze EU-verplichting, omdat het vreest voor de gevolgen ervan voor huiseigenaren.

De Europese Commissie verplicht via een herziening van de Richtlijn voor Energieprestaties van Gebouwen (EPBD), gebouweigenaren om te gaan verduurzamen. Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft op verschillende niveaus en tevergeefs zorgen geuit over de introductie van energieprestatie-eisen voor bestaande gebouwen (MEPS). Hoewel deze verduurzamingsverplichting waarschijnlijk nog maar voor een kleine groep huiseigenaren geldt, maakt VEH zich vooral zorgen over de stapeling van maatregelen, onnodige regeldruk en extra kosten voor woningbezitters.

Behoorlijke renovatie / verbouwing
In Europa is afgesproken dat gebouweigenaren – zo ook huiseigenaren – bij een grondige renovatie van een gebouw ook verduurzamingsmaatregelen moeten nemen. Een renovatie is ingrijpend als van de buitenzijde (bouwschil) een kwart of meer wordt vernieuwd, veranderd of vergroot én de verwarmings- of koelinstallatie wordt aangepast. De gebouwschil bestaat uit de begane vloer, de buitenmuren, de ramen, de kozijnen, de deuren en het dak. Na renovatie moet de energie die de huiseigenaren gebruiken voor een deel afkomstig zijn uit natuurlijke bronnen, ofwel Hernieuwbare Energie (HE).

Minimumwaarde hernieuwbare energie
De per 1 februari 2022 vereiste minimumwaarde HE is afhankelijk van de verhouding tussen het dakoppervlak en de gebruiksoppervlakte van de situatie na de ingrijpende renovatie. Met behulp van de rekentool van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen woningeigenaren deze minimumwaarde berekenen. Die waarde kan behaald worden met bijvoorbeeld duurzame bronnen als zonnepanelen, warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet.

Niet elke huiseigenaar kan aan de verplichtingen voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval van locatiegebonden omstandigheden of bouwtechnische belemmeringen. De leidraad Eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie geeft dan meer informatie over de verplichting en uitzonderingen voor.

Kabinet aan zet
VEH benadrukt nog eens dat verplichtingen een sluitstuk zouden moeten zijn en niet het startpunt. “De overheid moet zich eerst richten op het wegnemen van barrières en het stimuleren van verduurzaming, door te ontzorgen, subsidies en gunstige regelingen zoals de salderingsregeling. De nieuwe verduurzamingsverplichting is daarnaast vrij complex. VEH ziet graag dat het kabinet actief gaat monitoren hoe de regeling in de praktijk uitpakt, tegen welke barrières huiseigenaren oplopen en of de informatievoorziening en voorlichting van de regeling begrijpelijk is.”