Default Image

Archeologische vondsten op het terrein van De Tichel in Groesbeek

Onlangs heeft in De Gelderlander een artikel gestaan over archeologische vondsten op het terrein van de voormalige bouwmaterialenhandel Schreven. Deze locatie betreft het nieuwbouwplan De Tichel.

Het archeologisch onderzoeks- en adviesbureau Transect heeft in opdracht van Jansen Bouwontwikkeling een archeologisch onderzoek verricht op de betreffende locatie. Dit onderzoek maakt deel uit van het bestemmingsplan dat gewijzigd dient te worden om het plan De Tichel te kunnen realiseren.

Een archeologisch onderzoek bestaat in eerste instantie uit een bureau- en een booronderzoek. Hiermee wordt de historie van de locatie onderzocht in relatie tot vondsten uit de omgeving. Tevens worden er boormonsters genomen van de ondergrond. Mocht uit deze onderzoeken blijken dat de locatie mogelijk interessant is voor archeologie dan wordt vervolgens een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het bepalen van de omvang van de proefsleuven gebeurt samen met het bevoegd gezag, vaak de gemeente.

In mei jl. heeft Transect, na de verrichting van de onderzoeken, een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn diverse vondsten gedaan uit o.a. de IJzertijd en de Tweede Wereldoorlog. Deze vondsten zijn vanuit het onderzoek bestempeld als “behoudenswaardig”. Vondsten die behoudenswaardig zijn, kunnen op locatie (in de grond) bewaard blijven of ze worden opgegraven en gedocumenteerd. Dit laatste is het geval voor de vondsten op onze bouwlocatie.

De gedane archeologische vondsten hebben geen gevolgen voor de planning van de door Jansen Bouwontwikkeling beoogde woningbouwplannen. Inmiddels zijn ze bezig met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de locatie en naar verwachting zullen deze werkzaamheden dit najaar gaan plaatsvinden. Gedurende deze periode zal ook het archeologisch onderzoek worden afgerond en worden alle vondsten veiliggesteld buiten het plangebied.